Regulamin wynagrodzeń

Zarządzenie nr 07/2015

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie

z dnia 2 grudnia 2015 roku

w sprawie nadania „Regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie”

Na podstawie art. 77²  ustawy z dnia  26 czerwca 1974 Kodeksu pracy /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1502 z późn. zm./ w związku z art. 31d ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 406 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r.   w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury /Dz.U. z 2015r., poz.1798/

zarządzam, co następuje:

 1.  Nadaje się Regulamin Wynagradzania Pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie  stanowiącym załącznik nr 1 Zarządzenia nr 07/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie z dnia 2 grudnia 2015 roku.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 3. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników, z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2015 r
 4. Traci moc Regulamin wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie,  stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 01/2013  dnia 14 stycznia 2013 r. z późn zm.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 07/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie z dnia 2 grudnia 2015 r. Regulamin wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie

Przepisy wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki wynagradzania i przyznawania świadczeń mających związek z pracą pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z zastrzeżeniem pkt.2.
 2. Regulamin nie ma zastosowania do osoby kierującej Gminnym Ośrodkiem Kultury
  w Platerowie.
 3. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury, Kodeksu pracy oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy.

Szczegółowe warunki wynagradzania

 1. Wysokość wynagrodzenia pracownika uzależniona jest od rodzaju pracy, zajmowanego stanowiska, posiadanych kwalifikacji, a także ilości i jakości świadczonej pracy.
 2. Miesięczne wynagrodzenie składa się z:

    –  wynagrodzenia zasadniczego – zgodnie z  § 3 regulaminu,

    –  dodatku za wieloletnią pracę – zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury /Dz.U. z 2015r., poz.1798/ oraz § 4 regulaminu.

 1. Pracownikowi z tytułu zatrudnienia przysługuje:

 – dodatek specjalny- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z  dnia 22 października 2015r.w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury /Dz.U. z 2015r., poz.1798/ z §  5 regulaminu,

    – dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych – zgodnie z Kodeksem pracy,

    –  nagroda roczna – zgodnie z § 6 regulaminu,

– nagroda jubileuszowa – zgodnie z art. 31b ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 406 z późn. zm./ oraz § 8 niniejszego regulaminu,

     – jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu

niezdolności do pracy – zgodnie z Art. 31c ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 406 z późn. zm./ § 8 regulaminu,
–  nagrodę za szczególne osiagnięcia w pracy zgodnie z § 7 regulaminu

 1. Wynagrodzenie otrzymane za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od wynagrodzenia minimalnego określonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
 2. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
 3. Wysokość wynagrodzenia pracowników oraz innych świadczeń wynikających z tytułu zatrudnienia ustala osoba kierująca Gminnym Ośrodkiem Kultury w Platerowie.

Wynagrodzenie zasadnicze

 1. Minimalne oraz maksymalne wynagrodzenie zasadnicze określa poniższa tabela:
Stanowisko Wynagrodzenie zasadnicze minimalne Wynagrodzenie zasadnicze maksymalne
młodszy instruktor Nie niższe niż ustawowa płaca minimalna 3 500,-
instruktor ds animacji kulturalnej Nie niższe niż ustawowa płaca minimalna 4 000,-
pomocnik biblioteczny Nie niższe niż ustawowa płaca minimalna 3 000,-
młodszy bibliotekarz Nie niższe niż ustawowa płaca minimalna 3 500,-
bibliotekarz Nie niższe niż ustawowa płaca minimalna 4 000,-
pracownik gospodarczy Nie niższe niż ustawowa płaca minimalna 3 000,-
sprzątaczka Nie niższe niż ustawowa płaca minimalna 3 000,-
pomoc biurowa Nie niższe niż ustawowa płaca minimalna 3 000,-
Księgowy Nie niższe niż ustawowa płaca minimalna 4 500,-

Dodatek za wieloletnią pracę

 1. Pracownikowi przysługuje dodatek stażowy w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy i wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy, do osiągnięcia 20% wynagrodzenia zasadniczego. Po 20 latach pracy dodatek stażowy przysługuje w stałej wysokości wynoszącej 20% wynagrodzenia zasadniczego.
 2. Do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Dodatek specjalny

 1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny.
 2. Dodatek specjalny jest ustalany w zależności od posiadanych środków na wynagrodzenia i może być przyznany w kwocie wynoszącej co najmniej 10% i nie więcej niż 40% wynagrodzenia zasadniczego pracownika, któremu dodatek przyznano.
 3. Dodatek specjalny przyznawany jest na czas określony.
 4. Odpis zawiadomienia o przyznaniu dodatku składa się do akt osobowych pracownika.

Nagroda roczna

 

 1. Nagrodę roczną ustala się w wysokości 9,5% sumy wynagrodzenia pracownika w roku kalendarzowego, za który przysługuje ta nagroda, uwzględniając składki wynagrodzenia przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
 2. Pracownik nabywa prawa do nagrody rocznej w pełnej wysokości po przepracowaniu
  u pracodawcy całego roku kalendarzowego
 3. Pracownik, który nie przepracował u pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do nagrody rocznej w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.
 4. Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do nagrody nie jest wymagane w przypadkach:
 • powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo do spełniania obowiązku zastępczej służby poborowych,
 • rozwiązania stosunków pracy w związku z:
 1. przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne,
 2. przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem,
 3. likwidacją pracodawcy lub zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy,
 4. likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją.
 • podjęcia zatrudnienia w wyniku przeniesienia służbowego,
 • przejścia na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.
 1. Nagroda przysługuje w ramach funduszu płac.
 2. Nagrodę roczną wypłaca się z zastrzeżeniem ust. 7, nie później niż do końca
  kwietnia roku następnego, przypadającego po roku, za który nagroda przysługuje.
 3. Pracownikom, z którymi rozwiązano stosunek pracy w związku z likwidacją zakładu pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
 4. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody składa się do akt osobowych pracownika.

Nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy

 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być utworzony na dany rok kalendarzowy fundusz nagród w wysokości 5% planowanego osobowego funduszu płac
  z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników.
  2. Osoba kierująca GOK w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe  może podwyższyć fundusz, o którym mowa  w ust.1.
 2. Nagroda może być przyznana pracownikowi za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej,
  w tym za:
 3. a) pozyskiwanie, realizowanie i rozlicznie środków finansowych pozyskanych z funduszy

    zewnetrznych,

 1. b) szczególną aktywność oraz kreatywność i innowacyjność w działaniu,
 2. c) wyraźną chęć podnoszenia kwalifikacji i umiejętności,
 3. d) realizacje autorskich pomysłów i inicjatyw,
 4. Nagroda ma charakter uznaniowy i o jej przyznaniu oraz wysokości decyduje osoba kierująca GOK.
 5. Nagrody mogą być przyznawane w ciągu całego roku.
 6. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody składa się do akt osobowych pracownika.

Nagroda jubileuszowa

 1. Za wieloletnią pracę pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa zgodnie z Art 31b ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /t.j. Dz. U.
  z 2012r., poz. 406 z późn. zm./
 2. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje bez wniosku pracownika i niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.
 3. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody jubileuszowej składa się do akt osobowych pracownika.

Jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy

 Pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę

 1. z tytułu niezdolności do pracy, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego  wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 15 lat,

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 15 lat,

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 20 lat.

 1. Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
 2. Okresy pracy i inne okresy uprawniające do odprawy ustala się według zasad obowiązujących przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę.

Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze może być waloryzowane raz w roku w wysokości przyjętego, w planie budżetu na dany rok, wskaźnika wzrostu płac.

 1. Miesięczne wynagrodzenie za pracę, ustalone zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, wypłacane jest raz w miesiącu, najpóźniej ostatniego dnia miesiąca.
 2. Wypłaty dokonuje się w formie pieniężnej w kasie znajdującej się w budynku Urzędu Gminy
  w Platerowie, lub na pisemny wniosek pracownika, na wskazany rachunek bankowy.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wprowadza się w formie pisemnej w trybie właściwym dla jego wprowadzenia.
 2. Osoba kierująca Gminnym Ośrodkiem Kultury w Platerowie jest zobowiązana:
 3. a) zapoznać pracowników z Regulaminem wynagradzania,
 4. b) na wniosek pracownika udostępnić mu tekst Regulaminu oraz innych aktów prawnych, do których Regulamin odsyła, jak również na żądanie pracownika wyjaśnić treść Regulaminu.
 5. Fakt zapoznania się z regulaminem pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem złożonym na oświadczeniu, które składa się do jego akt osobowych.
Skip to content