Regulamin organizacyjny GOK w Platerowie

Zarządzenie nr Or.120.2.2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie”

Na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie nadanego uchwałą nr XXIX/193/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 09 czerwca 2017 r. oraz:

 • Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991 r. organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (U. z 2020 r. poz. 194.)
 • ustawy o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r. O bibliotekach (U. 2019 poz. 1479)
 • Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (U. 2021 poz. 305)
 • Ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (U. 2019 poz. 2171)
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz obowiązującej w instytucji Polityki Bezpieczeństwa Informacji.
 • Ustawy z dnia 11 września 2019 r. o prawie zamówień publicznych (U. 2021 poz. 464)

§ 1.

Wprowadzam „Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni, od podania go do wiadomości pracowników, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2021 r.

§ 4.

Traci moc regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 04/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.120.2.2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1.

Regulamin organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem”, ustala szczegółową organizację wewnętrzną, zakres działania oraz tryb pracy i zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie, a także jego pracowników.

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie określa:

 1. strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie;
 2. ogólne zasady i zakres działania Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie;
 3. podstawowe zasady działania pracowników;
 4. postanowienia końcowe.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte jest określenie:

 • GOK lub Gminny Ośrodek Kultury– rozumieć przez to należy Gminny Ośrodek Kultury
  w Platerowie, w którego strukturach funkcjonuje także Gminna Biblioteka Publiczna
  w Platerowie;
 • Biblioteka – oznacza Gminną Bibliotekę Publiczną w Platerowie;
 • Pracownik – oznacza to osobę zatrudnioną w GOK na podstawie zawartego stosunku pracy bez względu na jego rodzaj;
 • Dyrektor – oznacza to Dyrektora GOK.

Rozdział II

Struktura Organizacyjna

§ 3.

W strukturach Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie funkcjonują:

1) Gminny Ośrodek Kultury w Platerowie.

2) Gminna Biblioteka Publiczna w Platerowie.

§ 4.

Struktura organizacyjna ma charakter elastyczny w zależności od aktualnych potrzeb.

 1. Stanowiska merytoryczne:

1) Dyrektor

2) Instruktor – stażysta

3) Instruktor ds. animacji kulturalnej

4) Pomoc biblioteczna

5) Młodszy bibliotekarz

6) Bibliotekarz

7) Pomoc biurowa

 1. Pozostałe stanowiska:

1) Sprzątaczka

2) Pracownik gospodarczy

 1. Księgowość GOK prowadzona jest w Urzędzie Gminy w Platerowie, zgodnie z porozumieniem, zawartym pomiędzy Urzędem Gminy w Platerowie, reprezentowanym przez Wójta Gminy Platerów – Jerzego Garuckiego a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Platerowie, reprezentowanym przez Dyrektora – Karola Juszyńskiego.

Strukturę organizacyjną Ośrodka Kultury określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury.

Rozdział III

Zakres działania i zadania Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie

§ 5.

 1. Działalność kulturalno-edukacyjna Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie, oparta jest na podziale na sezony, w danym roku kalendarzowym.

a) Sezon jesienno-wiosenny to głównie cotygodniowe zajęcia stałe, zarówno indywidualne jak i grupowe. Zajęcia stałe prowadzone są według potrzeb, zainteresowania oraz możliwości uczestników. Mogą być uwarunkowane liczebnością danej grupy oraz względami ekonomicznymi.

 1) Zajęcia mogą być prowadzone zarówno przez instruktorów zatrudnionych w GOK, oraz przez instruktorów z zewnątrz.
 2) Zajęcia prowadzone przez podmioty zewnętrzne regulują oddzielne umowy oraz dokumenty.

b) Sezon letni, to przede wszystkim zajęcia w terenie, czyli rozgrywki sportowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, wycieczki i wyjazdy.

W trakcie całego roku, dodatkowo mogą być organizowane konkursy, koncerty występy, festiwale oraz inne wydarzenia.

 1. Podstawowa działalność Biblioteki opiera się na gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu księgozbiorów oraz innych materiałów bibliotecznych.
  W budynku biblioteki, znajduje się także witryna z publikacjami regionalnymi oraz publikacjami promującymi walory historyczne, geograficzne a także turystyczne.
  Dodatkową formą działalności jest organizowanie oraz współorganizowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym oraz rozrywkowym.

§ 6.

 1. W Gminnym Ośrodku Kultury w Platerowie, prowadzone są usługi biurowe takie jak drukowanie, kserowanie, laminowanie, skanowanie, bindowanie, fax oraz inne.
 2. Działalność GOK finansowana jest głownie poprzez dotację od organizatora, zatwierdzaną przez Radę Gminy Platerów i wpisana w roczny budżet Gminy Platerów.
  Dodatkową formą finansowania lub współfinansowania działalności GOK, mogą być środki zewnętrzne, pozyskane poprzez dotacje z konkursów, projektów lub innych form, a także opłaty za usługi biurowe oraz prowadzone zajęcia.
 3. W celu rozszerzenia swojej oferty programowej i pełniejszej realizacji zadań GOK może być członkiem stowarzyszeń.

§ 7.

Godziny oraz dni otwarcia GOK, reguluje załącznik nr 2, niniejszego regulaminu.

Rozdział IV

Zakres działania i zadania Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie

§ 8.

GOK działa w oparciu o następujące zasady:

1) praworządności,

2) działania na rzecz społeczności lokalnej,

3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,

4) jednoosobowego kierownictwa,

5) planowania pracy,

6) kontroli wewnętrznej,

7) podziału zadań pomiędzy dyrektora GOK i poszczególne stanowiska pracy,

8) wzajemnego współdziałania.

§ 9.

 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
 2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz z uwzględnieniem zasady gospodarności.

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz z uwzględnieniem zasady gospodarności.

§ 10.

 1. Jednoosobowe kierownictwo opiera się na zasadzie służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych im zadań.
 2. Gminnym Ośrodkiem Kultury w Platerowie kieruje Dyrektor.
 3. Pracownicy wykonują swoje obowiązki w sposób zapewniający optymalną realizację zadań i ponoszą za to odpowiedzialność przed Dyrektorem.
 4. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym podległych pracowników.

§ 11.

 1. Gminny Ośrodek Kultury działa zgodnie z rocznym planem pracy.
 2. Szczegółowe plany działania sporządza Dyrektor.

§ 12.

 1. W Ośrodku Kultury działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników GOK.
 2. Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej w Ośrodku Kultury określa odrębny dokument.

§ 13.

Pracownicy Ośrodka Kultury są zobowiązani do sumiennego i starannego wykonywania swoich obowiązków oraz pracy na rzecz społeczności lokalnej.

§ 14.

 1. Pracownicy realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.
 2. Pracownicy są zobowiązani do współdziałania, w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji, przy zachowaniu wymagań oraz obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz obowiązującej w instytucji Polityki Bezpieczeństwa Informacji.

§ 15.

 1. Pracownicy pracują w ruchomym czasie pracy wprowadzonym odrębnym zarządzeniem, w którym wprowadza się możliwość ruchomego czasu pracy zgodnie z ustalonym dla każdego z nich indywidualnym harmonogramem pracy według obowiązujących norm.
 2. Pracownicy mogą być dodatkowo zatrudniani na polecenie przełożonego, jeżeli wymagają tego potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury.
 3. Za pracę, pracownikowi przysługuje czas wolny albo wynagrodzenie za godziny nadliczbowe na zasadach określonych w kodeksie pracy oraz ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 4. Czas pracy oraz godziny rozpoczynania i kończenia pracy pracowników zatrudnionych
  w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala dyrektor, według obowiązujących norm.
 5. Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, aby o godzinie rozpoczęcia pracy znajdował się na swym stanowisku.

§ 16.

 1. W uzasadnionych wypadkach Dyrektor może wprowadzić inne godziny pracy niż określone w §15 ust.1, a także inne dni i godziny pracy.
 2. W uzasadnionych wypadkach Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie może wyrazić zgodę pracownikom na indywidualny czas pracy pod warunkiem, że zmiana ta nie utrudnia funkcjonowania ośrodka kultury.

§ 17.

 1. Przyjście do pracy pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem na liście obecności.
 2. W razie spóźnionego przybycia do pracy pracownik zobowiązany jest wpisać się do zeszytu znajdującego się u Dyrektora, a następnie w ciągu 30 dni kalendarzowych odpracować stosowny czas pracy. Za czas nieodpracowany wynagrodzenie nie przysługuje.
 3. Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego (delegacja) określonego odrębnym zarządzeniem – w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników GOK. Polecenie wyjazdu służbowego wszystkim pracownikom podpisuje Dyrektor.
  Delegację dla Dyrektora podpisuje Wójt Gminy Platerów lub osoba działająca w jego zastępstwie.

§ 18.

Przebywanie pracowników na terenie zakładu pracy poza godzinami pracy, może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Dyrektora.

§ 19.

 1. Wstęp i przebywanie pracownika na terenie GOK pracy po spożyciu alkoholu jest zabronione.
 2. Na teren GOK, pracownikowi nie wolno spożywać alkoholu.

§ 20.

Pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej sześć godzin, mogą korzystać z 15 minutowej przerwy w pracy wliczanej do czasu pracy.

§ 21.

Wynagrodzenie Pracownika wypłaca się raz w miesiącu, z dołu, w terminie najpóźniej ostatniego dnia danego miesiąca.

§ 22.

 1. Wynagrodzenie przekazywane jest na podany przez niego rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
 2. Na pisemny wniosek pracownika, wynagrodzenie może być odebrane w siedzibie Urzędu Gminy w Platerowie osobiście, do rąk własnych pracownika lub osoby przez niego upoważnionej.
 3. Wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych wypłaca się nie później niż w ciągu miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Rozdział V

Podstawowe zadania Pracowników Ośrodka Kultury

§ 23.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie

 1. Gminnym Ośrodkiem Kultury w Platerowie kieruje Dyrektor, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za pracę instytucji.
 2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników GOK.
 3. Dyrektor ustala główne kierunki pracy, odpowiada za zgodność podejmowanych decyzji z prawem oraz podejmuje inicjatywy organizacyjne zmierzające do pełnej realizacji zadań merytorycznych, organizacyjnych i gospodarczo-finansowych instytucji.
 4. Dyrektor Ośrodka Kultury wykonuje następujące główne zadania:

a) reprezentuje instytucję na zewnątrz,

b) nadzoruje opracowanie programów i planów działalności,

c) nadzoruje opracowanie sprawozdań, analiz i informacji z działalności merytorycznej
i finansowej,

d) czuwa nad prawidłową organizacją pracy,

e) współdziała z organizacjami pozarządowymi na terenie gminy, placówkami oświatowymi i zawodowymi, parafiami oraz innymi instytucjami,

f) nadzoruje działalność administracyjno-gospodarczą,

g) podejmuje decyzje w sprawach kadrowych,

h) dba o właściwe stosunki międzyludzkie.

Podczas nieobecności Dyrektora za sprawy merytoryczne odpowiada osoba, której zostało udzielone upoważnienie.

Do spraw zastrzeżonych do osobistej decyzji Dyrektora Ośrodka Kultury należy:

a) wydawanie zarządzeń i decyzji,

b) opracowanie planu finansowego Ośrodka Kultury,

c) podejmowanie decyzji w sprawie odpowiedzialności służbowej,

d) opracowanie regulaminu organizacyjnego Ośrodka Kultury,

e) zatrudnianie, zwalnianie, awansowanie pracowników,

f) podział etatów i funduszu płac,

g) opiniowanie pracowników,

h) występowanie z wnioskami o odznaczenia, przyznawanie premii, wyróżnień
i nagród,

i) rozpatrywanie skarg i wniosków pracowników,

j) udzielanie pracownikom zezwoleń na dodatkowe zatrudnienie,

k) zatwierdzanie planu urlopów,

l) opiniowanie i planowanie zamierzeń inwestycyjnych, remontów kapitalnych  i bieżących,

m) podejmowanie decyzji dotyczących skarg i wniosków klientów Ośrodka Kultury.

§ 24.

Pracownicy merytoryczni (instruktor ds. animacji kulturalnej, instruktor stażysta)

Do zadań każdego pracownika merytorycznego (instruktorzy ds. kulturalno-oświatowych) należy w szczególności:

1. opracowywanie rocznego planu pracy i przedkładanie go do akceptacji bezpośredniemu przełożonemu, a następnie realizowanie go zgodnie z założeniami,
2. prowadzenie dokumentacji, w tym sprawozdań, list obecności, pobieranie opłat oraz informacji z zakresu działalności Ośrodka Kultury,
3. inwentaryzowanie mienia
4. dbałość o estetykę oraz porządek pomieszczeń GOK,
5. zabezpieczenie majątku Gminnego Ośrodka Kultury przed ewentualnymi szkodami,
6. wsparcie Dyrektora w jego codziennej pracy,
7. obsługa gości i interesantów, głownie w zakresie obsługi biurowej
8. kontakt z istniejącymi i potencjalnymi klientami instytucji oraz interesantami,
9. notowanie ważnych spraw, które mają miejsce pod nieobecność Dyrektora oraz przekazywanie ich do wiadomości Dyrektorowi,
10. opracowywanie wniosków o dofinansowanie działalności merytorycznej GOK do zewnętrznych źródeł grantodawczych oraz realizacja i rozliczenie tych programów,
11. pomoc przy obsłudze wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Platerowie,
12. organizowanie spotkań autorskich, wystaw, kiermaszów oraz konkursów w trakcie ważniejszych imprez, oraz prowadzenie tychże imprez,
13. działalność na rzecz środowiska – organizacja imprez, ścisła współpraca ze szkołami, organizacjami pozarządowymi, parafiami oraz innymi placówkami i strukturami samorządowymi, czynny udział w życiu placówki,
14. opracowanie programów autorskich i planów wynikowych dla poszczególnych grup odbiorców w oparciu o ich zainteresowania, możliwości ich percepcji oraz wytyczne zawarte w planie pracy placówki i programach autorskich,
15. rekrutacja uczestników zajęć
16. przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych odpowiednich pod względem merytorycznym i wychowawczym w wymiarze określonym przez Dyrektora GOK,
17. przygotowanie niezbędnych materiałów, narzędzi i pomocy naukowych do prowadzenia zajęć,
18. podnoszenie własnych kwalifikacji i poziomu wiedzy,
19. współpraca w organizowaniu działalności kulturalnej prowadzonej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Platerowie,
20. ponoszenie odpowiedzialności prawnej za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się pod opieką instruktora,
21. wykonywanie zajęć dodatkowych wynikających z programu placówki,
22. wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora nieuwzględnionych w niniejszym zakresie zadań, a wchodzących w zakres pracy instruktora, opisanych szczegółowo w indywidualnych zakresach czynności pracowników.

§ 25.

Pracownicy merytoryczni (bibliotekarz, pomoc biblioteczne, młodszy bibliotekarz)

Pracownicy biblioteki bezpośrednio podlegają Dyrektorowi GOK.

Obowiązki i odpowiedzialność:

 • prawidłowa ewidencja księgozbioru,
 • celowe wydatkowanie przydzielonych środków finansowych,
 • systematyczna aktualizacja księgozbioru o nowe pozycje wydawnicze,
 • prawidłowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań statystycznych wg aktualnie obowiązujących przepisów,
 • dbanie o estetykę lokalu,
 • przestrzeganie przepisów BHP,
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych, uczestniczenie
  w szkoleniach i kursach.
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora nieuwzględnionych w niniejszym zakresie zadań, a wchodzących w zakres pracy instruktora, opisanych szczegółowo w indywidualnych zakresach czynności pracowników.

§ 26.

Sprzątaczka

Do zadań sprzątaczki należy w szczególności utrzymanie czystości i porządku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Platerowie:

 • zamiatanie, mycie i polerowanie podłóg, schodów i mebli,
 • mycie okien,
 • pielęgnacja roślin,
 • opróżnianie koszy na śmieci,
 • utrzymanie czystości w toaletach,
 • utrzymanie czystości i porządku wokół budynku.

§ 27.

Pracownik gospodarczy

Do zadań pracownika gospodarczego należy:

 • sprzątanie terenu wokół budynku firmy;
 • wykonywanie prac porządkowych w budynku, na przykład mycie podłóg, mycie okien, wycieranie kurzy i tym podobne;
 • opróżnianie koszy na śmieci, wystawianie pojemników na śmieci w dniu ich wywozu;
 • koszenie, zbieranie skoszonej trawy, grabienie;
 • pielęgnacja nasadzeń (podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie i tym podobne), które znajdują się wokół budynku;
 • utrzymywanie w czystości parkingu;
 • zgłaszanie na bieżąco wszelkich awarii i usterek w budynku firmy;
 • wykonywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami czynności związanych z bezpiecznym i skutecznym zabezpieczeniem obiektu w zakresie BHP i ppoż.
 • zabezpieczenie mienia na obiekcie przed kradzieżą i dewastacją;
 • wykonywanie innych poleceń przełożonych w ramach powierzonego zakresu czynności.

§ 28.

Pomoc biurowa

Do zadań pomocy biurowej należy:

 • obsługa komputera,
 • obsługa podstawowych urządzeń biurowych tj. ksero, fax, bindowanie, laminowanie, skanowanie,
 • nadzór nad przestrzeganiem wymogów sanitarnych i estetyki obiektu,
 • dbanie o utrzymanie czystości i porządku w obiekcie i wokół obiektu,
 • zabezpieczenie majątku Ośrodka Kultury przed ewentualnymi szkodami,
 • dbanie o powierzone mienie i przestrzeganie zasad oszczędnej gospodarki materiałowej.

§ 29.

 1. Szczegółowe kompetencje i odpowiedzialność pracowników określają zakresy czynności.
 2. Szczegółowe kryteria kontroli wewnętrznej określa załącznik nr 3, zaś kryteria i zasady oceny pracowników określa załącznik nr 4 do Regulaminu.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 30.

 1. Usługi wykonywane są ogólnodostępne. Mogą być zarówno odpłatne jak i nieodpłatne.
 2. Opłaty mogą być pobierane za:
  • udział osób w poszczególnych sekcjach i zajęciach organizowanych przez Ośrodek Kultury;
  • usługi informacyjne, internetowe oraz drukowanie materiałów;
  • kserowanie, laminację, bindowanie, skanowanie, fax;
  • wynajem pomieszczeń według zawartych umów;
  • korzystanie ze sprzętu GOK (np. nagłośnienia, sprzętu multimedialnego, muzycznego)
  • wypożyczenia innych przedmiotów będących w posiadaniu GOK (zastawa stołowa, krzesła, stoły, obrusy i inne)
  • uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów;
  • usługi ksero;
  • organizację imprez zleconych przez inne podmioty.
 1. Wysokość pobieranych opłat określana jest poprzez zarządzenie Dyrektora w sprawie wysokości opłat pobieranych za świadczone usługi.
 2. Dopuszcza się możliwość działania innych form działalności kulturalnej na bazie pomieszczeń GOK, zgodnie z zawartym w tym zakresie porozumieniami lub umowami.

§ 31.

 1. Regulamin może być zmieniony przez Dyrektora Ośrodka Kultury po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców, jeżeli takie są.
 2. Regulamin przechowywany jest w siedzibie Ośrodka Kultury.
Skip to content