Statut GOK w Platerowie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/193/2017 Rady Gminy Platerów z dnia 9 czerwca 2017 r.

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie

Rozdział I

I. Postanowienia Ogólne

§ 1.

Gminny Ośrodek Kultury w Platerowie jest gminną instytucją kultury działającą na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z z 2017 r. poz. 862)
 2. Ustawy z dnia z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. poz. 642
  z późn. zm.)
 3. Uchwały Nr XVI / 87 / 92 Rady Gminy w Platerowie z dnia 14 czerwca 1992r. w sprawie połączenia instytucji kultury, Ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz.U z 2016r., poz.1870, z późn. zm.),
 4. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446  z późn. zm.),
 5. niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Gminny Ośrodek Kultury może posługiwać się skrótem GOK.
 2. Obszarem działania GOK jest teren Gminy Platerów.
 3. GOK jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, którym jest Gmina Platerów, posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.
 4. W strukturach GOK funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Platerowie.

Rozdział II

I. Cel, zadania i rodzaj działalności

§ 3.

 1. Do celów Gminnego Ośrodka Kultury należy:

1) Prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturowe mieszkańców;

2) Realizacja zadań poprzez upowszechnianie kultury, wiedzy, nauki, sportu i rekreacji;

 1. Do celów Biblioteki należy rozwój oraz zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy oraz rozwój nauki i kultury.

§ 4.

 1. Do podstawowych zadań GOK w zakresie upowszechniania kultury należy w szczególności:

1) Kształtowanie ideowych, moralnych i patriotycznych postaw, a także umiejętności współżycia w grupie;

2) Rozwijanie umiejętności kultury pracy, wypoczynku i życia codziennego;

3) Tworzenie nawyków do korzystania z dóbr kultury i udział w jej tworzeniu;

4) Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;

5) Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką;

6) Kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego z uwzględnieniem mniejszości narodowych;

7) Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i rekreacyjno-sportowych, dbając o rozwój fizyczny społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;

8) Organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych;

9) Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych;

10) Prowadzenie stałych kół zainteresowań oraz sekcji artystycznych;

11) Prowadzenie zajęć świetlicowych;

12) Prowadzenie różnorodnych form indywidualnego oraz zespołowego uczestnictwa w kulturze.

13) Zagospodarowanie czasu wolnego;

14) Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;

15) Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury między innymi poprzez organizację imprez, działalność wydawniczą, usługową, usług reklamowych, promocyjnych i wynajmu pomieszczeń oraz sprzętu.

 1. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1) Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych oraz samokształceniowych, szczególnie dotyczących wiedzy o najbliższym regionie, dokumentujących jego dorobek naukowy kulturalny, gospodarczy i historyczny oraz promocja regionu.

2) Udzielanie pomocy w wykorzystaniu zbiorów oraz informacji o ich treści.

3) Organizacja form pracy z czytelnikiem, popularyzowanie czytelnictwa oraz nauki.

4) Doskonalenie form oraz metod pracy bibliotecznej.

5) Organizowanie oraz współorganizowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym oraz rozrywkowym.

 1. W celu rozszerzenia swojej oferty programowej i pełniejszej realizacji zadań GOK może być członkiem stowarzyszeń o charakterze społecznym i kulturalnym.

§ 5.

GOK prowadzi swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa poprzez:

1) organizowanie spektakli, koncertów, występów, festiwali, przeglądów, konkursów, wystaw oraz imprez plenerowych o charakterze sportowym, turystycznym;

2) prowadzenie klubów, zespołów, sekcji i kół zainteresowań, warsztatów artystycznych, świetlic wiejskich, prelekcji, warsztatów oraz szkoleń;

3) remonty, rozbudowę, budowę i modernizację budynku GOK, Biblioteki oraz świetlic wiejskich na terenie Gminy Platerów;

4) Prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej i reklamowej;

5) Organizowanie imprez zleconych, okolicznościowych, rodzinnych, obrzędowych  i innych;

§ 6.

GOK może współpracować z:

1) organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami;

2) instytucjami kultury;

3) innymi instytucjami oraz innymi podmiotami.

Rozdział III

I. Organizacja Gminnego Ośrodka Kultury

§ 7.

 1. Dyrektor zarządza instytucją, kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz oraz odpowiada za całokształt jego działalności.
 2. Dyrektora GOK powołuje i odwołuje Wójt Gminy Platerów, na czas określony, na okres 5 lat, ustalając zakres obowiązków i uprawnień. Dyrektor może być powołany bez przeprowadzenia konkursu po zasięgnięciu opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez GOK.
 3. Bezpośrednim zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Wójt Gminy Platerów.
 4. Dyrektor jest pracodawcą i bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników GOK.
 5. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w GOK pracowników dokonuje Dyrektor Ośrodka.
 6. Ośrodek może powoływać i odwoływać swoje oddziały.

§ 8.

Organizację wewnętrzną określa regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej stowarzyszeń twórców i organizacji związkowych.

Rozdział IV

I. Majątek i gospodarka finansowa

§ 9.

 1. GOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.. z 2013 r. poz.330 ze zm.)
 2. GOK prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków z wykorzystaniem dotacji z budżetu Gminy.

§ 10.

GOK może pozyskiwać dochody poprzez:

1) wynajem pomieszczeń i mienia;

2) usługi reklamowe;

3) usługi ksero i komputerowe;

4) usługi audio- foto- video;

5) usługi plastyczne;

6) sprzedaż wydawnictw i publikacji;

7) organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych;

8) prowadzenie galerii sztuki użytkowej i ludowej oraz sprzedaż wyrobów sztuki profesjonalnej i amatorskiej;

9) wykonywanie innych zleceń i zamówień podmiotów zewnętrznych;

10) pobieranie opłat za niektóre zajęcia;

11) Świadczenie usług w zakresie wynajmu lokalu i sprzętu

12) wypożyczania kostiumów, rekwizytów, płyt CD, DVD, Blue Ray i innych nośników;

Uchwała nr XXIX/193/2017

Rady Gminy w Platerowie z dnia 9 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017r. poz. 862 ze zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. poz. 642 ze zm.), Rady Gminy Platerów uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się statut Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr VII/44/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Platerowie (Dziennik. Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz.6924)

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Platerów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Skip to content